fbpx

Privatumo ir naudojimo taisyklės

Internetinės svetainės www.cvklubas.lt privatumo ir naudojimosi taisyklės

 1. Šios privatumo ir naudojimosi taisyklės ( toliau – “Taisyklės”) nustato naudojimąsi internetinės svetainės, adresu https://www.cvklubas.lt (toliau – “Svetainė”) naudojimosi sąlygas ir nuostatus bei yra sutartis tarp paslaugos teikėjo ir Svetainės naudotojų.
 2. Internetinės svetainės, adresu https://www.cvklubas.lt prižiūrėtojas ir administratorius yra pasiekiamas kontaktų forma esančia svetainėje.
 3. Svetainė yra interneto ryšio pagrindu veikianti techninė platforma, skirta fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau “Naudotojas”), įdarbinimo paslaugas kitoms įmonėms teikiančioms įmonėms ir tarpininkams (toliau “Agentūra” kuomet liečia tai tik šią grupę, kitu atveju laikoma kaip Naudotojas), kurie lankosi Svetainėje, peržiūri darbo skelbimus ir kitą Svetainėje esančia informaciją, ieškantiems darbo, darbo skelbimus publikuojantiems ir darbuotojų ieškantiems asmenims bei naudojasi kitomis Svetainės teikiamomis prieinamomis paslaugomis.  
 4. AgentūraNaudotojas, kuris atstovauja įdarbinimo agentūras, tarpininkus ir pagal šias Taisykles kiekvienas Naudotojas, kuris tiekia darbuotojus trečiajai šaliai arba kitaip padeda trečiajai šaliai įdarbinti darbuotojus. Darbuotojai, veikiantys Naudotojo ieškančių darbuotojų savo interesams, nelaikomi Agentūros paslaugos teikėjais.
 5. Skelbimas – Naudotojo įvesta informacija, duomenys, kurie pateikiami su tikslu, kad bus pateikta kitiems Svetainės Naudotojams gyvenimo aprašymo, darbo paieškos, darbo skelbimo ar kitos informacijos susijusios su įdarbinimu pavidalu/turiniu.  
 6. Duomenų bazė – visi duomenys, kurie pasiekiami Svetainėje, kurioje pateikiami Skelbimai, kaip darbo pasiūlymai, darbo paieškos, gyvenimo aprašymai ir kiti su įdarbinimu susiję duomenys ir jų formos apie Naudotojus.  
 7. Asmens duomenys – registruoti fiziniai asmenys Naudotojai pateikiantys savo Skelbimą ir informaciją apie save kitiems Naudotojams ar Agentūroms  ieškantiems darbuotojų Svetainėje bei cvklubas.lt  supranta, kad atskleidžiama ir asmeninė informacija, kuri yra reglamentuojami pagal 2016 m. balandžio 27 d. priimtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 ir atitinkamai Lietuvos Respublikos šią sritį reglamentuojančiais įstatymais. Šie duomenys, kuriais gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta fizinio asmens tapatybė, apima vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.
 8. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, Naudotojas ar Agentūra besinaudojantis Duomenų baze darbuotojų paieškai ar atrankai savo pačių ar savo klientų reikmėms, arba tam, kad gautų kitas per Svetainę darbdaviams Naudotojams teikiams mokamas ir nemokamas paslaugas. Šiems asmenims Svetainėje perduodami arba padaromi prieinami Naudotojo ieškančio darbo Asmens duomenys, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis su kuriomis susipažino ir jas priėmė Naudotojai ir Agentūros
 9. cvklubas.lt – yra techninis portalo prižiūrėtojas, operatorius ir savininkas, kurio veikla yra valdyti ir prižiūrėti Svetainę, siekiant suteikti Naudotojams galimybę paskelbti darbo paieškos ir pasiūlymo Skelbimus, tačiau nedalyvauja įdarbinimo procese, tarpininkavime, atstovavime ir nėra atsakingas už Naudotojų ar Agentūrų pateiktą asmeninę su įsidarbinimu ar įdarbinimu, ar jo salygomis skelbiamą informaciją. Visą atsakomybę prisiima Skelbimą paskelbęs Naudotojas ar Agentūra
 10. Visos cvklubas.lt teikiamos mokamos ir nemokamos Svetainėje aprašytos paslaugos (toliau – “Paslaugos”), skirtos Naudotojams ir Agentūroms. Paslaugų įkainiai jei nenurodyta kitaip yra prieinami pačioje SvetainėjeMokamos Paslaugos prieinamos tik Naudotojui atlikus nustatyto dydžio apmokėjimą, o cvklubas.lt gavus tokio mokėjimo patvirtinimą pagal cvklubas.lt nurodytus banko rekvizitus, kurie nurodyti Svetainėje.  Apmokėjimo patvirtinimas laikomas patvirtintas, kuomet pinigai įskaitomi į cvklubas.lt banko sąskaitą. 
 11. Prisijungimo duomenysNaudotojo registracijos metu pasirinktas, arba vėliau Duomenų bazėje pakeistas Naudotojo vardas, el. pašto adresas ir slaptažodis.
 12. Šalys – iš vienos pusės Svetainę lankantys registruoti ar neregistruoti Naudotojai ir cvklubas.lt iš kitos pusės. 
 13. Kiekvienas Svetainės registruotas ar neregistruotas Naudotojas lankydamasis ir naudodamasis Svetainėje esančia informacija privalo susipažinti ir laikytis šių Taisyklių. Taisyklių neperskaitymas ar nepriėmimas neatleidžia Naudotojo nuo atsakomybės laikytis šios Sutarties Taisyklėmis.  
 14. Naudotojams naudojantis Svetaine, cvklubas.lt laikys, kad Naudotojas yra susipažinęs su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigoja jų laikytis. Nesutinkimas su Taisyklėmis reiškia, kad Naudotojas atsisako tęsti tolimesnį naudojimąsi Svetaine
 15. Visi nesutarimai ir ginčai kilę tarp Šalių pirmiausia turi būti sprendžiami derybų būdu remiantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvoje galiojančia teise. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų būdu, Šalys sutaria kreiptis į Vilniuje esančius Lietuvos Respublikos (toliau – “LR”) teismus vadovaujantis pirmiausia šiomis taisyklėmis ir galiojančiais LR įstatymais. 
 16. Naudotojai Svetainėje gali ieškoti, peržiūrėti esamus darbo pasiūlymus, užsiregistruoti, talpinti gyvenimo aprašymus, kandidatuoti į skelbiamas darbo vietas, išsaugoti savo mėgstamus Skelbimus ir naudotis kitomis Svetainės mokamomis ir nemokamomis prieinamomis Paslaugomis
 17. Mokamų Paslaugų atveju Naudotojui prievolė sumokėti užmokestį kyla nuo Paslaugos užsakymo momento. Naudotojas įsipareigoja pilnai apmokėti už Paslaugą, o cvklubas.lt sumokėto užmokesčio negrąžina net ir tuo atveju, jeigu Naudotojas nusprendžia nustoti naudotis Paslauga dalinai ar visa apimtimi.
 18. Šalys sutaria, kad cvkubas.lt turi teisę kartkartėmis keisti mokamų Paslaugų įkainius be atskiro pranešimo Naudotojui, paskelbdamas naujų Paslaugų įkainius Svetainėje.
 19. Skelbimai yra laikomi paskelbusio Naudotojo ar Agentūros, bet ne Svetainės pasiūlymu, todėl jokiais atvejais cvklubas.lt už jų turinį bei teisingumą neatsako. Už Skelbimą ir jo turinį yra visais atvejais atsakingas pateikęs Svetainėje Naudotojai
 20. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, Skelbimus taip pat ir išimtinės teisės naudoti Svetainę ir jos turinį priklauso cvklubas.lt ir be atskiro kreipimosi, ir sutikimo, draudžiamas Svetainėje esančių duomenų, turinio, Skelbimų ar atskirų Svetainės dalių bet kokioms priemonėmis (rankinėmis, programinėmis ir kt.) kopijavimas,  platinimas, ar panaudojimas bet kokiais kitais tikslais. 
 21. Naudotojai sutinka, kad Svetainė turi teisę ir atskirais atvejais būtinybę panaudoti Skelbimų teikiamą informaciją reklamos tikslais ir kad jų Skelbimai bei kitas pateiktas turinys Svetainėje, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės Duomenų bazės dalimi, taip pat būtų cvklubas.lt ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi, ir šių Taisyklių bei LR įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką, nebent numatyta kitaip šiose Taisyklėse. Nei cvklubas.lt nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Naudotojų ir Agentūrų publikuojamą turinį, nebus įpareigoti mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 22. Naudotojas ir Agentūros atsako už savo ar jam atstovančių fizinių asmenų ar įgaliotinių veiksmus bei iš jų elgesio kylančias visas pasėkmes bei prievoles.
 23. cvklubas.lt visus pranešimus siunčia Naudotojams ir Agentūroms nurodytomis elektroninėmis priemonėmis ir nurodytai adresais, o Naudotojas savo pranešimus Svetainės operatoriui cvklubas.lt nurodytais adresais ir kitais būdais kaip numatyta šiose Taisyklėse. 

Internetinės svetainės www.cvklubas.lt privatumo ir naudojimosi taisyklės

 1. Šios privatumo ir naudojimosi taisyklės ( toliau – “Taisyklės”) nustato naudojimąsi internetinės svetainės, adresu https://www.cvklubas.lt (toliau – “Svetainė”) naudojimosi sąlygas ir nuostatus bei yra sutartis tarp paslaugos teikėjo ir Svetainės naudotojų.
 2. Internetinės svetainės, adresu https://www.cvklubas.lt savininkas ir administratorius yra www.cvklubas.lt, toliau – “cvklubas.lt“).
 3. Svetainė yra interneto ryšio pagrindu veikianti techninė platforma, skirta fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau “Naudotojas”), įdarbinimo paslaugas kitoms įmonėms teikiančioms įmonėms ir tarpininkams (toliau “Agentūra” kuomet liečia tai tik šią grupę, kitu atveju laikoma kaip Naudotojas), kurie lankosi Svetainėje, peržiūri darbo skelbimus ir kitą Svetainėje esančia informaciją, ieškantiems darbo, darbo skelbimus publikuojantiems ir darbuotojų ieškantiems asmenims bei naudojasi kitomis Svetainės teikiamomis prieinamomis paslaugomis.  
 4. AgentūraNaudotojas, kuris atstovauja įdarbinimo agentūras, tarpininkus ir pagal šias Taisykles kiekvienas Naudotojas, kuris tiekia darbuotojus trečiajai šaliai arba kitaip padeda trečiajai šaliai įdarbinti darbuotojus. Darbuotojai, veikiantys Naudotojo ieškančių darbuotojų savo interesams, nelaikomi Agentūros paslaugos teikėjais.
 5. Skelbimas – Naudotojo įvesta informacija, duomenys, kurie pateikiami su tikslu, kad bus pateikta kitiems Svetainės Naudotojams gyvenimo aprašymo, darbo paieškos, darbo skelbimo ar kitos informacijos susijusios su įdarbinimu pavidalu/turiniu.  
 6. Duomenų bazė – visi duomenys, kurie pasiekiami Svetainėje, kurioje pateikiami Skelbimai, kaip darbo pasiūlymai, darbo paieškos, gyvenimo aprašymai ir kiti su įdarbinimu susiję duomenys ir jų formos apie Naudotojus.  
 7. Asmens duomenys – registruoti fiziniai asmenys Naudotojai pateikiantys savo Skelbimą ir informaciją apie save kitiems Naudotojams ar Agentūroms  ieškantiems darbuotojų Svetainėje bei cvklubas.lt  supranta, kad atskleidžiama ir asmeninė informacija, kuri yra reglamentuojami pagal 2016 m. balandžio 27 d. priimtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 ir atitinkamai Lietuvos Respublikos šią sritį reglamentuojančiais įstatymais. Šie duomenys, kuriais gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta fizinio asmens tapatybė, apima vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.
 8. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, Naudotojas ar Agentūra besinaudojantis Duomenų baze darbuotojų paieškai ar atrankai savo pačių ar savo klientų reikmėms, arba tam, kad gautų kitas per Svetainę darbdaviams Naudotojams teikiams mokamas ir nemokamas paslaugas. Šiems asmenims Svetainėje perduodami arba padaromi prieinami Naudotojo ieškančio darbo Asmens duomenys, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis su kuriomis susipažino ir jas priėmė Naudotojai ir Agentūros
 9. cvklubas.lt – yra techninis portalo prižiūrėtojas, operatorius ir savininkas, kurio veikla yra valdyti ir prižiūrėti Svetainę, siekiant suteikti Naudotojams galimybę paskelbti darbo paieškos ir pasiūlymo Skelbimus, tačiau nedalyvauja įdarbinimo procese, tarpininkavime, atstovavime ir nėra atsakingas už Naudotojų ar Agentūrų pateiktą asmeninę su įsidarbinimu ar įdarbinimu, ar jo salygomis skelbiamą informaciją. Visą atsakomybę prisiima Skelbimą paskelbęs Naudotojas ar Agentūra
 10. Visos cvklubas.lt teikiamos mokamos ir nemokamos Svetainėje aprašytos paslaugos (toliau – “Paslaugos”), skirtos Naudotojams ir Agentūroms. Paslaugų įkainiai jei nenurodyta kitaip yra prieinami pačioje SvetainėjeMokamos Paslaugos prieinamos tik Naudotojui atlikus nustatyto dydžio apmokėjimą, o cvklubas.lt gavus tokio mokėjimo patvirtinimą pagal cvklubas.lt nurodytus banko rekvizitus, kurie nurodyti Svetainėje.  Apmokėjimo patvirtinimas laikomas patvirtintas, kuomet pinigai įskaitomi į cvklubas.lt banko sąskaitą. 
 11. Prisijungimo duomenysNaudotojo registracijos metu pasirinktas, arba vėliau Duomenų bazėje pakeistas Naudotojo vardas, el. pašto adresas ir slaptažodis.
 12. Šalys – iš vienos pusės Svetainę lankantys registruoti ar neregistruoti Naudotojai ir cvklubas.lt iš kitos pusės. 
 13. Kiekvienas Svetainės registruotas ar neregistruotas Naudotojas lankydamasis ir naudodamasis Svetainėje esančia informacija privalo susipažinti ir laikytis šių Taisyklių. Taisyklių neperskaitymas ar nepriėmimas neatleidžia Naudotojo nuo atsakomybės laikytis šios Sutarties Taisyklėmis.  
 14. Naudotojams naudojantis Svetaine, cvklubas.lt laikys, kad Naudotojas yra susipažinęs su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigoja jų laikytis. Nesutinkimas su Taisyklėmis reiškia, kad Naudotojas atsisako tęsti tolimesnį naudojimąsi Svetaine
 15. Visi nesutarimai ir ginčai kilę tarp Šalių pirmiausia turi būti sprendžiami derybų būdu remiantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvoje galiojančia teise. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų būdu, Šalys sutaria kreiptis į Vilniuje esančius Lietuvos Respublikos (toliau – “LR”) teismus vadovaujantis pirmiausia šiomis taisyklėmis ir galiojančiais LR įstatymais. 
 16. Naudotojai Svetainėje gali ieškoti, peržiūrėti esamus darbo pasiūlymus, užsiregistruoti, talpinti gyvenimo aprašymus, kandidatuoti į skelbiamas darbo vietas, išsaugoti savo mėgstamus Skelbimus ir naudotis kitomis Svetainės mokamomis ir nemokamomis prieinamomis Paslaugomis
 17. Mokamų Paslaugų atveju Naudotojui prievolė sumokėti užmokestį kyla nuo Paslaugos užsakymo momento. Naudotojas įsipareigoja pilnai apmokėti už Paslaugą, o cvklubas.lt sumokėto užmokesčio negrąžina net ir tuo atveju, jeigu Naudotojas nusprendžia nustoti naudotis Paslauga dalinai ar visa apimtimi.
 18. Šalys sutaria, kad cvkubas.lt turi teisę kartkartėmis keisti mokamų Paslaugų įkainius be atskiro pranešimo Naudotojui, paskelbdamas naujų Paslaugų įkainius Svetainėje.
 19. Skelbimai yra laikomi paskelbusio Naudotojo ar Agentūros, bet ne Svetainės pasiūlymu, todėl jokiais atvejais cvklubas.lt už jų turinį bei teisingumą neatsako. Už Skelbimą ir jo turinį yra visais atvejais atsakingas pateikęs Svetainėje Naudotojai
 20. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, Skelbimus taip pat ir išimtinės teisės naudoti Svetainę ir jos turinį priklauso cvklubas.lt ir be atskiro kreipimosi, ir sutikimo, draudžiamas Svetainėje esančių duomenų, turinio, Skelbimų ar atskirų Svetainės dalių bet kokioms priemonėmis (rankinėmis, programinėmis ir kt.) kopijavimas,  platinimas, ar panaudojimas bet kokiais kitais tikslais. 
 21. Naudotojai sutinka, kad Svetainė turi teisę ir atskirais atvejais būtinybę panaudoti Skelbimų teikiamą informaciją reklamos tikslais ir kad jų Skelbimai bei kitas pateiktas turinys Svetainėje, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės Duomenų bazės dalimi, taip pat būtų cvklubas.lt ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi, ir šių Taisyklių bei LR įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką, nebent numatyta kitaip šiose Taisyklėse. Nei cvklubas.lt nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Naudotojų ir Agentūrų publikuojamą turinį, nebus įpareigoti mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 22. Naudotojas ir Agentūros atsako už savo ar jam atstovančių fizinių asmenų ar įgaliotinių veiksmus bei iš jų elgesio kylančias visas pasėkmes bei prievoles.
 23. cvklubas.lt visus pranešimus siunčia Naudotojams ir Agentūroms nurodytomis elektroninėmis priemonėmis ir nurodytai adresais, o Naudotojas savo pranešimus Svetainės operatoriui cvklubas.lt nurodytais adresais ir kitais būdais kaip numatyta šiose Taisyklėse.
 24. Naudotojas naudodamasis Svetaine gali nesiregistruodamas peržiūrėti prieinamas Paslaugas neregistruotiems Naudotojams, ir prisiregistravęs gauti prieigą tik prie registruotiems Naudotojams skirtų mokamų ir/ar nemokamų Paslaugų. 
 25. Naudotojo registruota prieiga prie Svetainės leidžia Naudotojui susikurti savo gyvenimo aprašymo Skelbimą, kandidatuoti į siūlomas darbo vietų Skelbimus, skelbti darbo pasiūlymų Skelbimus ir naudotis kitomis mokamomis ir nemokamomis Paslaugomis, kurių naudojimui reikalinga sukurta Naudotojo prieiga Svetainėje.
 26. Naudotojo paskyra yra skirta naudotis Svetainėje tik jo paties asmeniui ir (arba) įgaliotam Naudotojo asmeniui.
 27. Naudotojas įsipareigoja neperduoti savo Naudotojo paskyros ir jos prisijungimo duomenų jokiems kitiems neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms nesusijusioms šalims ir prisiima visą galimą žalą bei neteisėto naudojimo kylančią atsakomybę su jo paskyra.  
 28. Naudotojas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save, įskaitant elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ir kitą informaciją apie save, savo paskyroje ir publikuojamuose Skelbimuose, o cvklubas.lt nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą kitų Naudotojų.
 29. Naudotojas supranta ir įsipareigoja padengti bet kokius nuostolius ir žalą atsiradusius cvklubas.lt ir trečiosioms šalims dėl to, jei Naudotojo pateikti duomenys paskyroje ir/ar Skelbimuose yra klaidingi, netikslūs, ar neišsamūs. 
 30. Naudotojas turi teisę papildyti, pataisyti, ar pakeisti į Duomenų bazę įvestus Skelbimus ir juose esamus duomenis kitais, nepakeisdamas Skelbimo iš esmės (pvz. Darbo paieškos Skelbimo vienai pozicijai pakeitimas kita pozicija negalimas) ir nuspręsti, kiek šie duomenys bus prieinami Duomenų gavėjams (t. y. turi teisę pakeisti Skelbimo statusą: gali būti aktyvus arba pasyvus, kur pastarasis nematomas kitiems Naudotojams). 
 31. Naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, remdamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 gali kreiptis į cvklubas.lt dėl savo Asmens duomenų perkėlimo, tvarkymo nutraukimo, ištrynimo, prieštarauti tolimesniam duomenų apdorojimui ar pateikti priežiūros institucijai skundus dėl Asmens duomenų netinkamo apdorojimo. 
 32. Naudotojui kreipusis į cvklubas.lt dėl dalies ar pilna apimtimi duomenų ištrynimo, cvklubas.lt turi teisę sustabdyti mokamų ir nemokamų Paslaugų teikimą Naudotojui ir ištrinti Naudotojo paskyrą bei visus susijusius duomenis.
 33. Naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę kreiptis į cvklubas.lt nurodytais kontaktais gauti informaciją kaip tvarkomi jo Asmens duomenys, pateikdamas galiojančio asmens dokumento kopiją. Cvklubas.lt stengsis pateikti atsakymą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų į tokį užklausimą. Naudotojui pagal šią nuostatą neatlygintinai duomenys teikiami vieną(1) kartą per kalendorinius metus.
 34. cvklubas.lt užtikrina savo Naudotojų Asmens duomenų saugumą vadovaudamasis galiojančiais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais įstatymais. 
 35. Naudotojui išreiškus sutikimą gauti Svetainės tiesioginės rinkodaros pasiūlymus arba iš Naudotojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio Asmens duomenų tvarkymo, duomenys tvarkomi tieisoginės rinkodaros tikslais ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio Naudotojo prisijungimo prie Svetainės paskyros. 
 36. cvklubas.lt sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna tiesiogiai iš Naudotojų
 37. Asmens duomenis, kuriuos tvarko cvklubas.lt tiesioginės rinkodaros tikslais sudaro:  vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
 38. Darbo ieškantis Naudotojas teikiantis sutikimą gauti pasiūlymus rinkodaros tikslais turi būti ne jaunesnis nei 14 metų, o nesantis, privalo pateikti kartu su sustikimu ir savo tėvų ar globėjų rašytinį sutikimą.
 39. Naudotojas suteikdamas teisę tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais taip pat suteikia ir leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginiais cvklubas.lt rinkodaros pasiūlymais.
 40. Naudotojas turi teisę kreiptis į cvklubas.lt nurodytais Taisyklėse elektroninio pašto adresais dėl nesutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (po nepavykusio elektroninėmis priemonėmis gautuose pasiūlymuose paspaudus nuorodą jų atsisakyti) pateikdamas galiojanti asmens dokumentą. Cvklubas.lt pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti tokių asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
 41. cvklubas.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokio visiško Naudotojo perduodamos informacijos, duomenų interneto ryšiu, įskaitant ir Asmeninius duomenis saugumo. Taip pat cvklubas.lt neatsako už jokį nelegalų ar neturint atitinkamų įgaliojimų atliktą Naudotojo duomenų, kuriuos Naudotojas atskleidė Duomenų gavėjams, panaudojimą arba tokių duomenų konfidencialumą, jei pastarąjį turi užtikrinti Duomenų gavėjas. 
 42. cvklubas.lt gali atskleisti Asmens duomenis toliau nurodytiems subjektams: a) įmonėms, kurios teikia paslaugas cvklubas.lt prašymu, pvz., įmonei, kurios serveryje saugomi Asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan., tačiau šių įmonių galimybė naudoti  Naudotojų informaciją yra ribota – jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo cvklubas.lt tikslais; b) kitoms trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus; c) norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą; d) norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą; e) norėdami apsaugoti cvklubas.lt, jos teises, turtą ar užtikrinti jo saugumą; f) kitais atvejais tik su Naudotojo sutikimu arba teisėtu prašymu.
 43. Cvklubas.lt neperduoda Naudotojo duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus:
  1. Duomenų gavėjus vykdant su jais pasirašytas sutartis arba užtikrinant tokių sutarčių vykdymą;
  2. Trečiųjų šalių valdomiems paslaugų teikėjams, kuriuos cvklubas.lt naudoja teikiant Paslaugas Nadotojui ir užtikrinant Paslaugų teikimą.
 44. Svetainėje gali būti dedamos nuorodos į trečiųjų šalių ar Naudotojų interneto svetaines, kurios nėra šių Taisyklių objektas. Cvklubas.lt rekomenduoja pasidomėti galiojančiomis privatumo politika ir/ar taisyklėmis tose interneto svetainėse, kurių nuorodos lankomos.
 45. Naudotojas naudodamasis Svetaine ir sutikdamas su Taisyklių bei jų besąlyginiu laikymusi, kartu duoda sutikimą cvklubas.lt  naudoti Svetainėje slapukus (funkcinius, techninius ar statistinius).
 46. Sutikdamas su Taisyklėmis, Naudotojas duoda cvklubas.lt sutikimą naudoti slapukus Svetainėje, suteikiant galimybę individualizuoti teikiamas Paslaugas ir prisidėti prie aukštesnės kokybės Paslaugų teikimo Naudotojui
 47. Daugelis interneto svetainių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Naudotojas gali svetainėje slapukus išjungti, bet tai padarius, gali netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresais http://http://www.allaboutcookies.org arba http://www.google.com/privacy_ads.html. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją. Norėdami atsisakyti, kad Google Analytics registruotų jūsų naršymą interneto svetainėse, apsilankykite svetainėje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 48. Naudotojo duomenų apdorojimas vykdomas remiantis šiomis Taisyklėmis, kaip sutartimi, sudaryta tarp Šalių, laikantis šių Taisyklių ir jų taikymo srities. Tam tikrų Naudotojo Asmens duomenų apdorojimas, priklausomai nuo teikiamos Paslaugos, bus vykdomas siekiant įgyvendinti cvklubas.lt įstatymų numatyta tvarka prisiimtus įsipareigojimus, t. y. remiantis apskaitos įstatymo taikymo sritimi. Darbo ieškančių fizinių asmenų Naudotojų Asmens duomenų apdorojimo procese, cvklubas.lt veikia kaip duomenų tvarkytojas. Norėdami gauti papildomos informacijos šiuo klausimu, rašykite elektronio pašto adresu: dpo@cvklubas.lt 
 49. Cvklubas.lt norėtų pabrėžti, kad Naudotojo Asmens duomenų pateikimas yra prievolė, kylanti iš Taisyklių ir duomenų nepateikimas arba pareikalavimas, kad jų apdorojimas būtų apribotas arba nutrauktas, gali reikšti, kad cvklubas.lt nebeturės galimybių teikti Naudotojui Paslaugų, remiantis šiomis Taisyklėmis.
 50. Cvklubas.lt apdoroja registracijos Svetainėje metu Naudotojo pateiktus ir į Duomenų bazę įvestus Naudotojo Asmens duomenis (įskaitant rinkimą, saugojimą, tvarkymą, skirstymą, apjungimą, naudojimą, trynimą bei prieigos prie duomenų suteikimą Duomenų gavėjams), turint tikslą suteikti Naudotojui Paslaugas, o taip pat kai to reikalauja cvklubas.lt įstatymų nustatyta tvarka prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, arba teisėtų cvklubas.lt interesų saugojimas. 
 51. cvklubas.lt darbuotojų ieškantiems Naudotojams suteikdamas prieigą prie Asmens duomenų, o toks Naudotojas priimdamas, įsipareigoja ir sutinka, kad Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, nustatyti šiose Taisyklėse ir kaip numato Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 28 straipsnis yra privalomas susitarimas dėl Asmens duomenų tvarkymo ir bus jo laikomasi iš Naudotojo pusės. 
 52. Jei cvklubas.lt turi pagrindo manyti, kad Naudotojo į Duomenų bazę įvesti Naudotojo duomenys yra klaidingi arba neatitinka bendrai pripažįstamų moralės normų, cvklubas.lt turi teisę tokius įvestus duomenis pašalinti iš Duomenų bazės
 53. cvklubas.lt turi teisę pakeisti Duomenų bazės veikimo principą ir meniu struktūrą, prieš tai iš anksto neinformavęs Naudotojo
 54. cvklubas.lt turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto nepranešant Naudotojui ir negražinant už Paslaugas sumokėto mokesčio, jei Naudotojas pažeidžia šias Taisykles
 55. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti tolesnį naudojimąsi Paslaugomis, nepriklausomai nuo priežasties, pranešęs cvklubas.lt apie tai nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Naudotojas neturės teisės reikalauti, kad už Paslaugas sumokėtas mokestis būtų gražintas. 
 56. Naudotojas besąlygiškai atsako už bet kokią padarytą žalą ir atlygina nuostolius, kuriuos cvklubas.lt patiria Naudotojui pažeidus šias Taisykles
 57. cvklubas.lt neatsako už į Duomenų bazę įvedamų duomenų turinį ar tikslumą, arba bet kokius nuostolius, Naudotojo patirtus naudojantis Duomenų bazėje esančiais duomenimis. 
 58. cvklubas.lt nėra atsakingas už bet kokią žalą, kurią patiria Naudotojas ar trečioji šalis dėl Svetainės naudojimo ar Taisyklių. Tuo atveju, kai negalima netaikyti cvklubas.lt atsakomybės, cvklubas.lt atsakomybė yra ribojama suma, kuri lygi dvidešimt penkiems (25) eurų. Jei Paslaugos neatitinka susitarimo (įskaitant atvejus, kai vėluojama teikti Paslaugą) ir cvklubas.lt yra atsakingas už tai, cvklubas.lt turi ištaisyti pažeidimą, ištaisydamas Paslaugą arba pratęsdamas Paslaugos teikimo laikotarpį. Naudotojas neturi teisės pasinaudoti savo teisių gynimo būdais tuomet, kai cvklubas.lt ištaisė pažeidimą, arba tebesant galimybei tą pažeidimą ištaisyti.
 59. Naudotojas atstovaujantis Agentūrą turi teisę naudotis Svetaine tik esant išankstiniam rašytiniam cvklubas.lt sutikimui ir vadovaudamasis sąlygomis, dėl kurių šalys turi susitarti. Jeigu nėra sudarytas atskiras susitarimas ir cvklubas.lt suteikia galimybę paslaugomis naudotis Agentūroms, tuomet joms galioja šios Taisyklės.
 60. Nesudarius reikalingo susitarimo Agentūroms draudžiama naudotis Svetaine arba Paslaugomis be cvklubas.lt sutikimo, net jei tai yra techniškai įmanoma ir sumokamas mokestis už Paslaugas pagal pateiktus įkainius. Be sutikimo užsakius ir apmokėjus už Paslaugą, cvklubas.lt turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas, negrąžindamas AgentūromsPaslaugas sumokėto užmokesčio.
 61. Sveitainėje greta Naudotojo įdėtų ar kitaip paskelbtų Skelbimų yra dedami ir kiti Skelbimai, įskaitant ir jo konkurentų. 
 62. cvklubas.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą. 
 63. Šalys sutaria, kad cvklubas.lt turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, iš anksto pranešant apie pakeitimus ir paskelbiant naująsias Taisykles Svetainėje, likus bent savaitei iki pakeitimų įsigaliojimo. Pakeitimai nebus atgaline data taikomi Paslaugoms, Naudotojų užsisakytoms prieš įsigaliojant naujoms Taisyklėms